Το Πρόγραμμα

Η πολιτική διασυνοριακής συνεργασίας αφορά τη δημιουργία διασυνδέσεων πέρα από τα εθνικά σύνορα, ώστε να καταστεί δυνατή η από κοινού αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων και ευκαιριών. Το παρόν Πρόγραμμα αποτελεί ένα σύνολο προτάσεων για τις παρεμβάσεις που προβλέπονται υπό τους όρους της Διασυνοριακής Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας για την περίοδο 2014-2020 και τους ειδικούς στόχους του IPA II σχετικά με την περιφερειακή ολοκλήρωση και εδαφική συνεργασία με τα κράτη μέλη της ΕΕ των δικαιούχων χωρών IPA II. Το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg IPA II "Ελλάδα - Αλβανία 2014-2020" εγκρίθηκε με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C (2015) 5482 τελικό της 30ής Ιουλίου 2015.

Ως διάδοχος του Διασυνοριακού Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΙΡΑ «Ελλάδα - Αλβανία 2007-2013», θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει την πείρα που αποκτήθηκε και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τους συμμετέχοντες και τις δομές εφαρμογής προκειμένου να φέρει τη συνεργασία σε νέο επίπεδο.

Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι "να βρεθεί η ισορροπία μεταξύ βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης και ενίσχυσης της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ τοπικών πληθυσμών και περιφερειακών θεσμών, σύμφωνα με τις πολιτικές της ΕΕ και των εθνικών πολιτικών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κοινές προκλήσεις μέσω κοινών παρεμβάσεων".

2.2 Περιοχές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Interreg IPA II "Ελλάδα - Αλβανία 2014-2020".

Η επιλέξιμη διασυνοριακή περιοχή απλώνεται από το Ιόνιο πέλαγος μέχρι τις λίμνες Πρεσπών και περιλαμβάνει:

τις Περιφερειακές Μονάδες Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Ζακύνθου, Κερκύρας, Κεφαλληνίας και Λευκάδας στην Ελλάδα,
της Περιφέρειας Vlorë, της περιφέρειας Gjirokastër, της περιφέρειας Korçë και της περιοχής Berat στην Αλβανία.

Οι Εταίροι από την Περιφερειακή Μονάδα Κοζάνης στην Ελλάδα θα είναι επίσης επιλέξιμοι σύμφωνα με τον κανόνα ευελιξίας όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 447/2014 της Επιτροπής, 44, παράγραφος 2β, "το συνολικό ποσό που χορηγείται στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας σε επιχειρήσεις που βρίσκονται εκτός της περιοχής του προγράμματος δεν υπερβαίνει το 20% της στήριξης από την Ένωση σε επίπεδο προγράμματος". Πρόγραμμα και Εγχειρίδιο Έργου του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA II "Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020.

Η επιλέξιμη διασυνοριακή περιοχή καθορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες IPA II που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 231/2014, όπου μόνο οι περιφέρειες της ονοματολογίας των εδαφικών μονάδων (NUTS) III είναι επιλέξιμες για προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας, (α) του άρθρου 27, με την επιφύλαξη ενδεχόμενων προσαρμογών που απαιτούνται για τη διασφάλιση της συνοχής και της συνέχειας με τα προγράμματα για την περίοδο 2007-2013.

Η επιλέξιμη διασυνοριακή περιοχή καλύπτει έκταση 28.526 km² (17.445 km2 για τη διασυνοριακή περιοχή της Ελλάδας και 11.081 km2 για τη διασυνοριακή περιοχή της Αλβανίας) με συνολικό πληθυσμό 1.339.804 κατοίκους (729.687 κατοίκους για τη διασυνοριακή περιοχή της Ελλάδας και 610.117 κατοίκους για τη διασυνοριακή περιοχή της Αλβανίας) (στοιχεία απογραφής του 2011).

Πίνακας 1: Επιλέξιμη έκταση ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Περιφέρειες επιπέδου NUTS III (ή ισοδύναμες περιοχές στα μη κράτη μέλη) που καλύπτονται από το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας 11 Ελληνικές περιφερειακές μονάδες: EL131 (Γρεβενά)
EL132 (Καστοριά)
EL134 (Φλώρινα)
EL211 (Άρτα)
EL212 (Θεσπρωτία)
EL213 (Ιωάννινα)
EL214 (Πρέβεζα)
EL221 (Ζάκυνθος)
EL222 (Κέρκυρα)
EL223 (Κεφαλληνία)
EL224 (Λευκάδα)
4 Αλβανικές Περιφέρειες:
AL031 (Berat)
AL033 (Αργυρόκαστρο)
AL034 (Κορυτσά)
AL035 (Βλόρα)

Η διασυνοριακή επιλέξιμη περιοχή του προγράμματος παρουσιάζεται στον παρακάτω χάρτη:

Χάρτης 1: Ελλάδα - Αλβανία 2014 - 2020 επιλέξιμη περιοχή

Font Resize
Contrast